Hot News

Address: Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School No.519 Chenjiaguo, Wen County,Henan 454865, P.R.China
Tel:+86 391 6419992,+86 391 6411135
Fax:+86 391 6419997
Mobile: +86 132 9070 2219
Email:info@chenjiagou.net.cn
 

Video -- Old Form, Routine 1, by Chen Zhaosen  
 

Video -- Old Form, Routine 1, by Chen Zhaosen

Author:Chenjiagou TJQ Gongfu School Source:Chenjiagou TJQ Gongfu School Time:2011/11/15 20:07:43


Old Form, Routine 1, by Tai Ji Grandmaster Chen Zhaosen
[Back]
 

 

 Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School