Hot News

Address: Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School No.519 Chenjiaguo, Wen County,Henan 454865, P.R.China
Tel:+86 391 6419992,+86 391 6411135
Fax:+86 391 6419997
Mobile: +86 132 9070 2219
Email:info@chenjiagou.net.cn
 

Online Class -- Postures name lists  
 

Online Class -- Postures name lists

Author:Chenjiagou TJQ Gongfu School Source:Chenjiagou TJQ Gongfu School Time:2011/11/6 19:40:55

1. Old Form Routine 1 (Lao Jia Yi Lu):

The First Routine consists of 74 postures.  the postures name in Both English and Chinese with Chinese Pinyin.


2.

 

 Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School