Hot News

Address: Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School No.519 Chenjiaguo, Wen County,Henan 454865, P.R.China
Tel:+86 391 6419992,+86 391 6411135
Fax:+86 391 6419997
Mobile: +86 132 9070 2219
Email:info@chenjiagou.net.cn
 

Photos -- Grandmaster CHEN Zhaosen  
 

Photos -- Grandmaster CHEN Zhaosen

Author:Chenjiagou TJQ Gongfu School Source:Chenjiagou TJQ Gongfu School Time:2011/9/16 15:08:44

 

 

 

      

 

 

 

 Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School