Hot News

Address: Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School No.519 Chenjiaguo, Wen County,Henan 454865, P.R.China
Tel:+86 391 6419992,+86 391 6411135
Fax:+86 391 6419997
Mobile: +86 132 9070 2219
Email:info@chenjiagou.net.cn
 

Contact us  
 

Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School
No.519 Chenjiaguo, Wen County,
Henan 454865, P.R.China

Tel:  +86 391 6419992,+86 391 6411135
Fax: +86 391 6419997
Email: info@chenjiagou.net.cn

Facebook: Chenjiagou.Taijiquan.School

 Chenjiaguo Taijiquan Gongfu School